Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Nolaa

  Hengelo, 1 februari 2021

Hoi, welkom bij Nolaa!

Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden bepalen wat de wettelijk bindende voorwaarden zijn bij het gebruik van onze website www.nolaa.nl en de diensten en producten die via onze website worden aangeboden.

Mocht je contact met ons willen opnemen, dan kun je ons een mailtje sturen. Ons algemene mailadres is info@nolaa.nl.

Onze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Daarvan zullen we je natuurlijk op de hoogte stellen.

  1. Wie we zijn?

1.1 Nolaa is een initiatief van Nolaa Granola, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 81509324.

1.2 Nolaa Granola is gevestigd op de Nelson Mandelastraat 7, 7557 XG, Hengelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 81509324. Het BTW-nummer is NL003572671B79. Het bankrekeningnummer (Rabobank) is NL36 RABO 0363385851.

1.2 Nolaa Granola handelt onder meer onder de merknaam Nolaa.

1.3 Nolaa Granola kan ertoe besluiten een deel van, of alle, activiteiten die zij ontplooit over te dragen aan een nieuwe eigenaar. In dat geval kunnen zij ertoe besluiten om ook een gedeelte van, of alle, bijbehorende rechten en plichten over te dragen aan de nieuwe juridische eigenaar.

1.4 Nolaa Granola kan ertoe besluiten om de opgebouwde klant-, order- en overige databases en informatie over te dragen naar één of meer nieuwe juridische eigenaren. In dat geval kunnen zij ertoe besluiten om ook een gedeelte van, of alle, bijbehorende rechten en plichten over te dragen aan de nieuwe juridische eigenaar.

1.5 Nolaa Granola kan ertoe besluiten om in de toekomst de activiteiten onder een andere naam dan Nolaa te ontplooien. De rechten en voorwaarden die tot dan toe golden voor Nolaa, worden dan overgedragen naar de nieuwe naam en blijven dan onverminderd van kracht, tenzij expliciet anders vermeld in de nieuwe Algemene Voorwaarden.

  1. Wat doen we?

2.1 Nolaa Granola maakt granola’s die elke dag vers en met zorg worden bereid. Wij gebruik hiervoor alleen natuurlijke ingrediënten en zoeten ze met natuurlijke producten. Deze verkopen wij aan consumenten en bedrijven (hierna: “klanten”).

  1. Website

3.1 Het gebruik van onze website en dienstverlening is beperkt tot hetgeen dat is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Er kunnen zich momenten voordoen dat (een deel van) de website niet werkzaam is. Wij hebben namelijk te maken met externe leveranciers zoals beheerders, netwerkleveranciers, datacenters, telecommunicatieleveranciers om ervoor te zorgen dat de website het goed doet. Nolaa is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van (een deel van) de website.

3.3 Het kan voorkomen dat sommige diensten, bijvoorbeeld acties, die worden aangeboden via onze website of via andere kanalen, gebruik maken van aanvullende bepalingen en voorwaarden die door ons op dat moment op een logische plek op de website of in een ander kanaal gepubliceerd worden. Bij het gebruik van dergelijke diensten ga je ook akkoord met de daarvoor geldende aanvullende bepalingen en voorwaarden.

3.4 De prijzen van onze producten zijn inclusief BTW. Ze zijn ook exclusief bezorgkosten, tenzij anders is vermeld. De prijzen die op de website vermeld staan zijn de prijzen die gelden, tenzij er duidelijk sprake is van een fout. Prijzen kunnen op elk moment veranderen, maar veranderingen zullen geen invloed hebben op de bestellingen die je al hebt geplaatst.

3.5 Hoewel we ons best doen om alle content op de Nolaa-website accuraat en up-to-date te houden, kunnen we niet garanderen dat dit ook altijd het geval is.

  1. Bestellen en verzenden

4.1 Een bestelling bestaat uit een of meer zakjes granola. Je kunt je bestelling betalen met iDeal. Je betaald per bestelling.

4.2 Voor bestellingen die binnen Nederland worden verzonden, geldt een verwachte verzendtijd van 1-4 werkdagen. De verwachte levertijd is in werkdagen. Omdat het product per bestelling wordt gemaakt, zijn de producten vers en kan de levertijd minder dan 3 dagen zijn, maar nooit meer dan 3 dagen (tenzij anders vermeld ivm lever problemen vanuit onze leverancier).

4.3 De verwachte levertijd, wordt vermeld in ‘werkdagen’, wat betekent dat er geen rekening moet worden gehouden met weekeinden en nationale feestdagen.

4.4 Verzendkosten zijn berekend naar het PostNL tarief voor een brievenbus of postpakket. Deze tarieven zijn te vinden op de website van PostNL. Een bestelling kan ook worden afgehaald. Dit kan op het adres genoemd bij punt 1.2. Wanneer de bestelling klaar staat krijg je van ons een mailtje. Afhalen is uiteraard gratis!

4.5 Je bestelling wort klaargemaakt zodra het geld op onze rekening staat.

4.6 Het staat Nolaa vrij om een bestelling te weigeren of te annuleren.

4.7 Momenteel verzenden wij alleen binnen Nederland en Belgie. Maar andere mogelijkheden zijn te bespreken!

4.8 Je bestelling wordt bezorgd op het door jou opgegeven adres. Dit bezorgadres kan afwijken van je huisadres.

4.9  Nolaa kan de mogelijkheid (gaan) bieden om via andere kanalen te bestellen, bijvoorbeeld via Facebook. In dat geval gelden vanzelfsprekend ook de Algemene Voorwaarden..

4.10 Zodra je bestelling definitief geplaatst is op de website, is het niet meer mogelijk om je bezorgadres voor die bestelling aan te passen.

4.11 Nolaa spant zich in om de geplaatste bestelling op het afgesproken bezorgmoment af te leveren. Het kan echter voorkomen dat dit door omstandigheden niet lukt. In dat geval zal zo snel mogelijk aan de klant worden gecommuniceerd dat de bestelling niet op het afgesproken bezorgmoment kan worden bezorgd.

  1. Account

5.1 Om te bestellen, wordt een account aangemaakt. We hebben daarvoor ten minste van je nodig: je naam, adres inclusief postcode, eventueel alternatief bezorgadres inclusief postcode, telefoonnummer en woonplaats. Door te bestellen geef je toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je account en in het kader van de bezorging en afrekening van je producten.

5.2 Om een account aan te maken en gebruik te maken van de diensten van Nolaa moet je ten minste 18 jaar oud zijn.

5.3 Je staat er tegenover Nolaa voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen dien je voorafgaand aan je bestelling aan ons door te geven.

5.4 Het staat Nolaa te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of een account te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt door ons per mail aan je kenbaar gemaakt.

5.5 Bij het aanmaken van een account kun je een wachtwoord kiezen, zodat je de volgende keer sneller kunt bestellen en zodat je kunt inloggen op je account op de website. Let op dat je dit wachtwoord niet deelt met anderen.

5.6 Nolaa heeft het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, bijvoorbeeld omdat je dit hebt aangevraagd of omdat wij hiertoe hebben besloten.

  1. Intellectuele eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Nolaa.

6.2 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van (gedeeltes van) beelden, teksten en andere content die op de website wordt of is gebruikt.

6.3 Nolaa heeft het recht om ingezonden bijdragen zoals productbeoordelingen te gebruiken voor haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Nolaa over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er tegenover Nolaa voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.

6.4 Nolaa heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam, dit wordt altijd duidelijk van tevoren vermeld.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 Nolaa besteedt de uiterste zorg aan haar producten en deze voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.

7.2 Nolaa kan echter niet garanderen dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Nolaa behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren granola.

7.3 Nolaa geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

7.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na bezorging te melden via info@Nolaa.nl onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

7.5 Nolaa is ten aanzien van jouzelf of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade (inclusief verlies van winst) door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of verwijtbare grove schuld van Nolaa en/of haar bestuurder(s).

7.6 Nolaa is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

7.7 Nolaa heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling door middel van een mailbericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden gesteld.

7.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Nolaa daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld. Nolaa kan geen rekening houden met specifieke voedselallergieën en intoleranties, anders dan die reeds vermeld staan bij onze producten. Nolaa kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen bij jouzelf of derden.

7.9 Je vrijwaart Nolaa voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

  1. Algemeen

8.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

8.2 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

8.3 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

8.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van Nolaa worden overgedragen, hebben wij het recht om alle onderdelen van de website, alsook alle rechten die voortvloeien uit gesloten overeenkomsten, inbegrepen maar niet uitsluitend eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.

  1. Privacy Beleid

9.1 Nolaa voldoet aan de privacyregels, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zo heeft de koper altijd de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen.

9.2 Nolaa zal de door de afnemer ingevoerde gegevens opslaan in een bestand. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer en worden zo lang bewaard als nodig is om eventuele problemen met de uitvoering van de bestelling op te lossen. Uiteraard garandeert Nolaa dat alle persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld. De persoonsgegevens van de koper worden niet gedeeld met derden, behalve voor de uitvoering van de bestelling. Nolaa mag de gegevens van de afnemer gebruiken om reclame te maken voor producten bij de afnemer.